Підписатися на RSS

Дитяча учнівська організація „Парус”

Девіз: Мандруємо не за вітром: направляємо парус й рушаємо.

Наша організація народилась в 2004 році як спілка веселих, винахідливих, ініціативних та творчих особистостей . Не випадково вибрана й назва „ Парус”. Це мета, яку ми ставимо й бачимо попереду ,зможемо досягти її рухаючись уперед. За структурою наша організація поділена на 7 центрів, керівництво якими здійснюється президентом та його командою. Наша організація - постійний учасник різноманітних конкурсів та проектів, організатор концертів та зустрічей з ветеранами війни та праці, дворазовий Переможець Всеукраїнського конкурсу волонтерських проектів „Служіння заради миру” в м. Києві. Зараз ми разом працюємо над соціальним проектом, який стає альтернативою безділля й деструкції для молоді . Попереду багато планів й нових проектів.

Дитяча учнівська організація „Парус” це:

· Спілка веселих, винахідливих та ініціативних та творчих особистостей

· Лідери шкільного самоврядування та активні його учасники

· Колектив небайдужої молоді

· Постійний учасник різноманітних конкурсів та проектів

· Організатор концертів та зустрічей з ветеранами війни та праці

· Дворазовий Переможець Всеукраїнського конкурсу волонтерських проектів „Служіння заради миру”

„Парус”

А зря никто не верил в чудеса…

Но вот однажды летним утром рано

Над злой Каперной алые взметнулись паруса

И скрипка разнеслась над океаном.

Глаза не три, ведь это же не сон,

Ведь алый парус вправду гордо реет

Над бухтой, где отважный Грей нашел свою Ассоль,

Над бухтой, где Ассоль дождалась Грея.

А рядом корабли из дальних стран

Тянули к небу мачты, словно руки.

И в кубрике на каждом одинокий капитан

Мечтал, вздыхал и думал он о друге.

С друзьями легче волны бороздить

И соль морскую легче есть на пару,

Без дружбы ведь на свете невозможно жить

И серым стал бы даже алый парус.

С Т А Т У Т
учнівської дитячої організації

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 76

„Парус”

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ТА ПРАВОВИЙ СТАТУС

1.1. Учнівська дитяча організація загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 76 „Парус” – є незалежною дитячою громадською організацією, яка діє на території мікрорайону школи.

1.2. Офіційна назва українською мовою:

- повна: учнівська дитяча організація загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 76 „Парус”;

- скорочена: ДО „Парус”.

1.3. У своїй діяльності ДО „Парус” керується Конституцією України, Законом України “Про об’єднання громадян”, Законом України “Про молодіжні та дитячі громадські організації”, чинним законодавством України та цим Статутом.

1.4. ДО діє на засадах законності, добровільності, рівноправності його членів, самоврядування та гласності.

1.5. ДО „Парус” є юридичною особою з моменту його державної реєстрації. через розвиток соціальної активності учнів виховувати в них почуття власної гідності, надати їм можливість виявити себе на ділі.

1.6. ДО „Парус” є неприбутковою організацією.

1.7. ДО є представником районної та міської учнівських дитячих організацій, а також інших об’єднань громадських організацій, цілі та діяльність яких не суперечать Статуту Центр

1.9. Місцезнаходженням ДО „Парус” є: м. Харків, вул. Герцена, 17.

2. МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ

2.1. Метою діяльності ДО „Парус” є: розвиток правової освіти учнівської молоді, виховання громадянина України – носія національних цінностей та загальнолюдських надбань, стимулювання вільного розкриття особистості, розвиток здібностей і талантів учнів. .

2.2. Завданнями є:

- широке залучення молоді до активної участі в розбудові української національної демократичної соборної держави та становленні громадянського суспільства;

- сприяння створенню умов для самовизначення, самоорганізації, самореалізації, саморозвитку молоді та залучення її до всіх процесів розвитку суспільства;

- представлення інтересів учнівської молоді в стосунках з органами місцевої влади та місцевого самоврядування;

- лобіювання розгляду актуальних для учнівської молоді питань органами місцевої влади та місцевого самоврядування і врахування інтересів молоді в процесі прийняття ними рішень;

- налагодження контактів, обмін інформацією, надання підтримки і координація дій ДО „Парус” з міськими та обласними організаціями та реалізація їх спільних інтересів в українському суспільстві;

- захист прав учнівської молоді;

- підтримка та розвиток талановитої учнівської молоді у різних сферах життя;

- популяризація та утвердження здорового способу життя серед молоді.

2.3. Для досягнення своєї мети ДО „Парус” вважає пріоритетними такі напрямки діяльності:

- участь у формуванні та реалізації державної молодіжної політики;

- представлення інтересів ДО „Парус” в органах місцевої влади та місцевого самоврядування;

- реалізація програм, спрямованих на відродження українських історичних, культурних, релігійних, політичних, суспільно-громадських, виховних, освітніх, економічних, психологічних, правничих, сімейних традицій;

- одержання від органів місцевої влади та місцевого самоврядування інформації, необхідної для реалізації своїх цілей і завдань, внесення до цих органів пропозицій щодо молодіжних питань відповідно до чинного законодавства;

- розповсюдження інформації і пропагування своїх ідей та цілей, заснування засобів масової інформації, здійснення видавничої діяльності з метою інформаційного забезпечення статутної діяльності без отримання прибутку відповідно до чинного законодавства;

- організація і проведення конференцій, семінарів, лекцій, виставок, курсів та інших громадських заходів для лідерів та активістів молодіжних і дитячих громадських організацій;

- культурно-просвітницький та природничо-екологічний напрямки;

- інші форми роботи, що не суперечать чинному законодавству і випливають з предмета діяльності ДО „Парус”.

3.УМОВИ І ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ В ЧЛЕНИ ЦЕНТРУ

ТА ВИБУТТЯ З НЬОГО

3.1. ДО „Парус” має нефіксоване колективне членство.

3.2. Членство в ДО „Парус” є добровільним.

3.3. Членами ДО „Парус” можуть бути учні зош № 76, зацікавлені в роботі організації .

3.4. Члени ДО „Парус” повинні відповідати наступним вимогам:

- бути зареєстрованим відповідно до чинного законодавства;

- визнавати та виконувати Статут ДО „Парус”;

- поділяти мету та завдання діяльності ДО і брати участь у їх реалізації;

- мати демократичні цілі і демократичну структуру керівних органів;

- дотримуватися в своїй діяльності Конституції України, норм чинного законодавства України та принципів, зазначених в Європейській Конвенції про права людини.

3.5. Прийняття у члени організації здійснюється Радою ДО.

3.8. Рішення щодо членства приймається на засіданні Ради.

4. ЧЛЕНИ ДО „ПАРУС”, ЇХ ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ

4.1. Члени ДО „Парус” мають право:

- отримувати інформацію з питань діяльності ДО;

- брати участь у вирішенні питань діяльності ДО;

- отримувати від ДО допомогу;

- брати участь у всіх заходах, що проводяться ДО;

- бути членами інших об’єднань, цілі та діяльність яких не суперечать положенням Статуту ДО;

- брати участь у формуванні керівних органів та бути обраними до них;

- подавати до керівних органів ДО пропозиції щодо діяльності ДО.

4.2. Члени ДО „Парус” зобов’язані:

- неухильно дотримуватися положень цього Статуту;

- виконувати рішення керівних органів ДО;

- брати активну участь у діяльності ДО;

- сприяти виконанню ДО її завдань.

5. КЕРІВНІ ОРГАНИ ТА СТРУКТУРА ЦЕНТРУ

5.1. Керівні органи ДО.

5.1.1.Керівними органами ДО є: Конференція. Керівною особою є Президент ДО.

5.1.2.Керівні органи та Президент можуть приймати рішення з будь-яких питань діяльності ДО, крім безпосередньо визначених Статутом або віднесених до виключної компетенції інших статутних органів.

5.2. Конференція ДО.

5.2.1.Конференція є найвищим керівним органом ДО, яка скликається Радою не рідше одного разу на рік. Позачергова Конференція скликається на вимогу 2/3 членів Ради ДО або за рішенням Президента ДО. Про скликання Конференції Рада ДО повідомляє членів не пізніше як за тиждень до дати їх проведення.

5.2.2.Конференція є правомочною, якщо на ній присутні не менше 2/3 членів ДО.

5.2.3.Конференція:

- приймає Статут ДО, вносить до нього зміни та доповнення;

- схвалює основні напрямки діяльності ДО;

- обирає статутні органи, Президента та затверджує його заступників;

- затверджує план роботи ДО;

- виключає з ДО членів за дії, несумісні зі Статутом ДО.

5.3. Рада ДО.

5.3.1.У період між Конференціями діяльністю ДО керує Рада ДО, яка обирається Конференцією терміном на один рік. До складу Ради за посадою входять: Президент, заступники .

5.3.2.Рада ДО:

- здійснює загальне керівництво ДО;

- приймає нових членів до складу ДО;

- виключає з ДО членів згідно ст.3.11. Статуту;

- розробляє заходи щодо виконання рішень Конференції;

- виробляє стратегію і тактику діяльності ДО;

- координує поточну діяльність ДО;

- робить заяви від імені ДО;

- здійснює практичні заходи для виконання плану роботи ДО;

- припиняє до чергової (позачергової) Конференції повноваження Президент, заступників за порушення або ігнорування ними норм Статуту ДО;

- звітує про свою діяльність перед Конференцією;

- забезпечує ведення поточної документації ;

- затверджує та звільняє редактора друкованого органу ДО;

- утворює та ліквідовує Центри з основних напрямків діяльності ДО, спрямовує їх роботу,

5.3.3.Рішення Ради приймаються простою більшістю голосів членів Ради, що присутні на засіданні.

5.3.4.Засідання Ради скликаються Президентом не рідше одного разу на місяць і є правомочними, якщо на них присутні більш як половина членів Ради ДО.

5.4. Президент.

5.4.1.У період між Конференціями і засіданнями Ради діяльністю ДО „Парус” керує його Президент, який обирається Конференцією терміном на один рік із правом подальшого переобрання на цю ж посаду і не може бути членом жодної політичної партії.

5.4.2.Преидент:

- здійснює загальне керівництво Радою ДО, Центрами;

- робить заяви від імені Ради ДО, що не суперечать їх рішенням ;

-представляє ДО в офіційних стосунках з державними органами, громадськими і дитячими організаціями;

- скликає та веде засідання Ради;

- має право підписувати документи від імені ДО;

- є підзвітним Раді та Конференції ДО;

- подає на затвердження Конференції кандидатури заступників, які працюють за його дорученням.

6. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ

6.1. Рада ДО „Парус” має право порушувати питання щодо внесення змін та доповнень до Статуту, якщо таке рішення підтримали 2/3 делегатів Конференції.

6.2. Рішення щодо внесення змін та доповнень до Статуту затверджуються Конференцією ДО.

6.3. Рішення щодо внесення змін та доповнень до Статуту реєструються відповідними органами згідно з чинним законодавством України.

7. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ДО

7.1. Припинення діяльності ДО „Парус” здійснюється шляхом його ліквідації чи реорганізації.

7.2. Діяльність ДО припиняється, якщо в його складі залишилося менше двох членів. ДО може припинити діяльність у випадку невиконання його завдань, визначених цим Статутом за рішенням Конференції, якщо за таке рішення проголосувало не менше 2/3 від числа делегатів Конференції, або за рішенням судових органів у порядку, встановленому чинним законодавством.

7.3. Реорганізація ДО здійснюється у порядку, встановленому чинним законодавством. Рішення щодо реорганізації ДО приймається Конференцією у порядку, визначеному цим Статутом.

Кiлькiсть переглядiв: 15